☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot i zakres działania

Do zakresu podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a. przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób,
b. nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonywanie robót budowlanych,
c. nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,
d. nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
e. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą:

a. wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub z naruszeniem warunków udzielonego pozwolenia na budowę lub niezgodnie z przepisami,
b. nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
c. wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa
d. wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
e. wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
f. wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
g. wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
h. sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,

3) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.


Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia na podstawie art. 81a Prawa budowlanego mają prawo wstępu:

  • do obiektu budowlanego;
  • na teren:
  • budowy,
  • zakładu pracy,


Natomiast sprawy dotyczące obiektów budowlanych:

  • hydrotechnicznych,
  • kolejowych,
  • lotniskowych, niektórych obiektów policyjnych i wojskowych, oraz
  • dróg: wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostrad

należą do kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

......................

............

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie, który realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu konińskiego (ziemskiego).

................

Jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm. ).

...........

Organem drugiej instancji w sprawach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

...................

Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie obejmuje tereny gmin powiatu konińskiego (ziemskiego). Są to gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn.

.......

...........

.

............

....

Wytworzył:
Elżbieta Olszowska
Udostępnił:
Olszowska Elżbieta
(2008-10-30 14:04:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2020-11-09 11:02:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581