☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat w sprawie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie informuje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego zmieniły się zasady udzielania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Na mocy art. 73 pkt 68) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 695), który wszedł w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r.; w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dodano art. 31zy1 w brzmieniu:

  1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  2. W przypadku w/w wniosków o pozwolenie na użytkowanie, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  55.  Pb [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie]

1.  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI,

b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,

g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h) XXVIII-XXX

- o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Oznacza to, ze tylko wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego (samowolnie lub z istotnymi odstępstwami) nie podlegają w/w wyłączeniu na podstawie art. 31zy1  w/w ustawy z dnia 2 marca 2020r.   (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) . Pozostałe wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych legalnie – podlegają nowym regulacjom, opisanym powyżej.

 

Wytworzył:
Elżbieta Olszowska
(2020-04-29)
Udostępnił:
Brzuśkiewicz Edyta
(2020-04-30 09:23:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2023-01-09 13:03:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581