☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Koninie. z siedzibą przy Al. 1-go Maja 9, 62-510 w Koninie.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

  • listownie: Al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin;
  • e-mail: pinbkonin@pinbkonin.pl;
  • telefonicznie: 63-240-32-71

Inspektor Ochrony Danych

Administrator w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie z siedzibą w Koninie przy ul. Al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin informuje, że inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie od dnia 25 maja 2018 r. jest Edyta Brzuśkiewicz.

Kontakt z inspektorem możliwy jest:

  • listownie: Al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin
  • e-mail: pinbkonin@pinbkonin.pl
  • telefonicznie: 63-240-32-71

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego w przepisów prawa.

Pan/Pani, których dane dotyczą, mają prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionowana jest prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem przez organ nadzoru budowlanego danych osobowych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych przetwarzanych przez organ, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

Wytworzył:
Edyta Brzuśkiewicz
(2018-05-25)
Udostępnił:
Brzuśkiewicz Edyta
(2020-10-05 18:25:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2020-12-18 09:09:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581