Regulamin organizacyjny

Regulamin stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KONINIE

 

§ 1


1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

2.1. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

2.2. Powiatowym inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 

§ 2


Inspektorat działa na podstawie:
1. Odpowiednich przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późn. zm.);
2. Innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie organizacji i działania Inspektoratu.
3. Niniejszego regulaminu.
 

§ 3


1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora, jako organ administracji publicznej.

2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu konińskiego.
 

§ 4


Do zakresu zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a. przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób,
b. nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonywanie robót budowlanych,
c. nakładanie kar za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem przepisów Prawa Budowlanego – tj. bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,
d. nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
e. przyjmowanie zawiadomień o dokonanych kontrolach okresowych stanu technicznego obiektów
f. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą:
a. wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub z naruszeniem warunków udzielonego pozwolenia na budowę lub niezgodnie z przepisami,
b. nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
c. wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa
d. wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
e. wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
f. wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
g. wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
h. sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
3) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
4) wykonywanie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego w rozumieniu przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5) Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia na podstawie art. 81a Prawa budowlanego mają prawo wstępu:
a. do obiektu budowlanego;
b. na teren:
i. budowy,
ii. zakładu pracy,

6) przyjmowanie kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego przekazywanych przez organy administracji architektoniczno – budowlanej (art. 82 b ust. 1);

7) współdziałanie z właściwym organem administracji architektoniczno – budowlanej i organem kontroli państwowej:
a. wzywanie organu administracji architektoniczno – budowlanej do uczestnictwa
w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz do udostępnienia wszelkich dokumentów
i informacji związanych z tymi czynnościami (art. 82 b ust. 2);
b. uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych (art. 85 pkt 1);
c. przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli (art. 85 pkt 2);

 

§ 5


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:
1. Działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
2. Postępowaniami administracyjnymi;
3. Postępowaniami egzekucyjnymi;
4. Postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach katastrof budowlanych;
5. Prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej;
6. Obsługą prawną Inspektoratu.
7. Kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.
8. Zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej.
9. Przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.


 

§ 6


1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
1.1. Ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu.
1.2. Zatwierdzanie planów kontroli.
1.3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej.
1.4. Udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej.
1.5. Wyłączanie wyznaczonego pracownika z postępowania kontrolnego – inspekcyjnego, administracyjnego, w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających wyłączenie.
1.6. Udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień.
1.7. Udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed innymi organami instytucjami i podmiotami.
1.8. Występowanie do Izby Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
1.9. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu; dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników; ustalanie wysokości dodatków.

2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu
z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 pkt 1.1 i pkt. 1. 9.


 

§ 7


Powiatowy Inspektor podpisuje:
1.1. Decyzje administracyjne i postanowienia.
1.2. Akta prawa wewnętrznego – zarządzenia organizacyjne dotyczące organizacji funkcjonowania Inspektoratu.
1.3. Wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
1.4. Wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej, w szczególności organów powiatu.
1.5. Odpowiedzi na skargi i wnioski.
1.6. Inne pisma z zakresu działalności Inspektoratu. 

§ 8


1. W skład Inspektoratu wchodzi zespół samodzielnych stanowisk pracy o wielofunkcyjnym charakterze:
1.1. Inspekcyjnym – na stanowiskach: starszego inspektora ds. budownictwa oraz inspektora ds. budownictwa
1.2. Orzecznictwa – na stanowiskach: starszego inspektora ds. budownictwa oraz inspektora ds. budownictwa
1.3. Obsługi organizacyjno – administracyjnej- na stanowiskach: referent administracyjno – prawny oraz referent.
Wielofunkcyjność stanowisk polega na przypisaniu i powierzeniu łącznie pracownikowi zatrudnionemu w Inspektoracie, obowiązków i zadań zawierających poszczególne elementy zakresów działań z pkt 1.1-1.3.
2. Ponadto właściwe wykonywanie zakresu działania Inspektoratu zapewnia stanowisko głównego księgowego.


 

§ 9


1. Do zakresu działania pracowników Inspektoratu na stanowiskach o charakterze inspekcyjnym należy w szczególności:
1.1. Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
1.2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej;
1.3. Opracowanie projektów planów kontroli;
1.4. Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności inspekcyjnej i kontrolnej oraz wniosków wynikających z tej działalności w tematach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora;
1.5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 

§ 10


1. Do zakresu działania pracowników Inspektoratu na stanowiskach o charakterze orzecznictwa należy w szczególności:
1.1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora;
1.2. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
1.3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.


 

§ 11


1. Do zakresu działania stanowisk tworzących Inspektorat - o charakterze obsługi organizacyjno - administracyjnej należy w szczególności:
1.1. Prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego;
1.2. Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów;
1.3. Gospodarka sprzętowa;
1.4. Obsługa sekretariatu;
1.5. Prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej;
1.6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.


 

§ 12


1. Do zakresu działania stanowiska Głównego Księgowego w Inspektoracie należy w szczególności:
1.1. Prowadzenie obsługi księgowej inspektoratu;
1.2. Prowadzenie obsługi kadrowej;
1.3. Przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej;
1.4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
1.5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.


 

§ 13


1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
1.1. Ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych [Dz.U. Nr 31, poz. 214)
tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 953)]
1.2. Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [Dz. U. Nr 24, poz. 141, tekst jednolity z dn. 23 grudnia 1997r. (Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)];
1.3. Ustawy. o służbie cywilnej z dnia 24 sierpnia 2006r (Dz. U. Nr 170 poz. 1218 z późn. zm. );
2. Regulamin pracy – określony w odrębnym trybie.


 

§ 14


Regulamin obowiązuje od dnia 22-10-2008r. i z tym dniem zastępuje Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem 4/2006 z dnia 28-07-2006r.

Wytworzył:
Elżbieta Olszowska
Udostępnił:
Olszowska Elżbieta
(2008-10-30 13:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2020-11-09 11:01:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki