☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem związanycm z zalegającym na dachach śniegiem oraz potencjalnym zagrożeniem zatruciem tlenkiem węgla

Komunikat  z dnia 2 lutego 2023 r.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na sezon zimowy 2022/2023 dostępny na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KONINIE

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z zalegającym na dachach śniegiem oraz potencjalnym zagrożeniem zatruciem tlenkiem węgla oraz wybuchu gazu.

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności przez zalegający na dachach śnieg przypominam o potrzebie podejmowania działań mających na celu zapobieganie potencjalnemu niebezpieczeństwu. Zalegający śnieg spowodować może uszkodzenia obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, a także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o obowiązkach w zakresie utrzymania i bezpiecznego użytkowania tych obiektów w okresie zimy wynikających z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz.U.2020, poz. 1333). Wiąże się to w szczególności:

- z dbałością o stan techniczny budynku,

- kontrolą grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz jej bezpiecznym usunięciu,

- okresową kontrolą przewodów dymowych i instalacji gazowych.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków.

Ponadto, w związku z okresem grzewczym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o prawidłowych zasadach użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych. Zgodnie z przepisami art. 62 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek poddawania obiektów kontrolom okresowym stanu technicznego - co najmniej raz w roku. W szczególności dotyczy to konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych zasilanych gazem z sieci lub gazem płynnym z indywidualnych butli o zawartości gazu do 11kg. 

Najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla jest uniemożliwienie lub ograniczenie odpływu spalin związane z niedrożnością kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych, a także niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może doprowadzić do wybuchu gazu, który może spowodować pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. 

W związku z powyższymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w okresie zimowym, właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do bezzwłocznego spełnienia obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów.

 

Pouczenie: z ustawy Prawo budowlane

Art.  61.  Pb[Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego] Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku, których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art.  62.  Pb[Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]

1.  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

 

2.  Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzorubudowlanego- do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3 .

4.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5.  Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6.  Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Wytworzył:
Edyta Brzuśkiewicz
(2017-11-08)
Udostępnił:
Brzuśkiewicz Edyta
(2012-01-11 08:14:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2023-02-02 12:13:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581